skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experiments on the high-field thermoelectric and thermal properties of chromium

Fletcher, R.

Physical Review B, 6/1985, Vol.31(12), pp.7580-7587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.31.7580

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...