skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Place du pyocyanique dans l'infection des brûlés.
Role of Pseudomonas aeruginosa in infection in burn patients

Guilbaud, J ; Dhennin, C ; Carsin, H

Presse medicale (Paris, France : 1983), 29 March 1984, Vol.13(13), pp.825-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; PMID: 6231605 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...