skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trends in systolic blood pressure in the thousand aviator cohort over a twenty-four-year period

Oberman, A ; Lane, N E ; Harlan, W R ; Graybiel, A ; Mitchell, R E

Circulation, December 1967, Vol.36(6), pp.812-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6061332 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...