skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methoxyflurane anesthesia in Vietnam combat casualties

Gotta, A W

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.81-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812736 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...