skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Blank cartridge wounds: clinical and experimental studies

Shepard, G H

The Journal of trauma, February 1969, Vol.9(2), pp.157-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5282 ; PMID: 5763340 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...