skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acute pulmonary edema in battle casualties

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Bredenburg, C E ; Martin, A M

The Journal of trauma, September 1969, Vol.9(9), pp.760-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5282 ; PMID: 5808559 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...