skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effets de l'application d'une force sinusoïdale sur la contraction d'un muscle chez l'homme.
Effects of the application of a sinusoidal force on muscle contraction in humans

Métral, S ; Berthoz, A ; Scherrer, J

Revue neurologique, June 1968, Vol.118(6), pp.563-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-3787 ; PMID: 5724673 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...