skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Combat casualty management in Vietnam

Eiseman, B

The Journal of trauma, January 1967, Vol.7(1), pp.53-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5282 ; PMID: 6018132 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...