skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bullet velocity as applied to military rifle wounding capacity

Demuth, W E

The Journal of trauma, January 1969, Vol.9(1), pp.27-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5282 ; PMID: 5762582 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...