skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in myocardial threshold. Physiologic and pharmacologic factors in patients with implanted pacemakers

Preston, T A ; Fletcher, R D ; Lucchesi, B R ; Judge, R D

American heart journal, August 1967, Vol.74(2), pp.235-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 4951299 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...