skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat

Arnold, L ; Collins, C ; Starmer, G A

Pathology, October 1974, Vol.6(4), pp.303-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 4548752 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...