skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guanylate cyclase: inhibition by light in retinal photoreceptors

Bensinger, R E ; Fletcher, R T ; Chader, G J

Science (New York, N.Y.), 11 January 1974, Vol.183(4120), pp.86-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4148703 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...