skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long-term oral administration of amrinone for congestive heart failure: lack of efficacy in a multicenter controlled trial

Massie, B ; Bourassa, M ; Dibianco, R ; Hess, M ; Konstam, M ; Likoff, M ; Packer, M

Circulation, May 1985, Vol.71(5), pp.963-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 3886191 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...