skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The social and functional consequences of stroke for elderly patients

Silliman, R A ; Wagner, E H ; Fletcher, R H

Stroke, 1987, Vol.18(1), pp.200-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2499 ; PMID: 3810753 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...