skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased right ventricular wall thickness in left ventricular pressure overload: echocardiographic determination of hypertrophic response of the "nonstressed" ventricle

Gottdiener, J S ; Gay, J A ; Maron, B J ; Fletcher, R D

Journal of the American College of Cardiology, September 1985, Vol.6(3), pp.550-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; PMID: 3161925 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...