skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Meeting brain-computer interface user performance expectations using a deep neural network decoding framework

Schwemmer, Michael A ; Skomrock, Nicholas D ; Sederberg, Per B ; Ting, Jordyn E ; Sharma, Gaurav ; Bockbrader, Marcia A ; Friedenberg, David A

Nature medicine, November 2018, Vol.24(11), pp.1669-1676 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-170X ; PMID: 30250141 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41591-018-0171-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...