skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

566 Eicosapentaenoic Acid (EPA) Free Fatty Acid Reduces Polyp Burden in Familial Adenomatous Polyposis (FAP): Results of a Randomised, Placebo-Controlled Trial

West, Nicholas J ; Clark, Susan K ; Belluzzi, Andrea ; Hutchinson, John M ; Hull, Mark ; Leicester, Roger J ; Phillips, Robin K

Gastroenterology, 2010, Vol.138(5), pp.S-79-S-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5085 ; E-ISSN: 1528-0012 ; DOI: 10.1016/S0016-5085(10)60361-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...