skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A data-driven computational model on the effects of immigration policies

Simon, Miranda ; Schwartz, Cassilde ; Hudson, David ; Johnson, Shane D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 August 2018, Vol.115(34), pp.E7914-E7923 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30082404 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1800373115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...