skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mesoscopic Rigid Body Modelling of the Extracellular Matrix Self-Assembly

Wong, Hua ; Prévoteau-Jonquet, Jessica ; Baud, Stéphanie ; Dauchez, Manuel ; Belloy, Nicolas

Journal of integrative bioinformatics, 11 June 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; PMID: 29886454 Version:1 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...