skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial-temporal dynamics of gesture-speech integration: a simultaneous EEG-fMRI study

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sommer, Jens ; Gebhardt, Helge ; Nagels, Arne ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain structure & function, September 2018, Vol.223(7), pp.3073-3089 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-2661 ; PMID: 29737415 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00429-018-1674-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...