skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The goal of ape pointing

Halina, Marta ; Liebal, Katja ; Tomasello, Michael

PloS one, 2018, Vol.13(4), pp.e0195182 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29694358 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0195182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...