skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Oladapo, Olufemi T ; Bonet, Mercedes ; Gülmezoglu, A Metin

PloS one, 2018, Vol.13(4), pp.e0194906 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29664907 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...