skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complete avian malaria parasite genomes reveal features associated with lineage-specific evolution in birds and mammals

Böhme, Ulrike ; Otto, Thomas D ; Cotton, James A ; Steinbiss, Sascha ; Sanders, Mandy ; Oyola, Samuel O ; Nicot, Antoine ; Gandon, Sylvain ; Patra, Kailash P ; Herd, Colin ; Bushell, Ellen ; Modrzynska, Katarzyna K ; Billker, Oliver ; Vinetz, Joseph M ; Rivero, Ana ; Newbold, Chris I ; Berriman, Matthew

Genome research, April 2018, Vol.28(4), pp.547-560 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 29500236 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.218123.116

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...