skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L

PLoS genetics, January 2018, Vol.14(1), pp.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 29315303 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...