skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating flexible motor memories in human walking

Leech, Kristan A ; Roemmich, Ryan T ; Bastian, Amy J

Scientific reports, 08 January 2018, Vol.8(1), pp.94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29311681 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-18538-w

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...