skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of hazardous materials, 15 January 2018, Vol.342, pp.210-219 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 28841468 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...