skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamic breathing of CO2 by hydrotalcite

Ishihara, Shinsuke ; Sahoo, Pathik ; Deguchi, Kenzo ; Ohki, Shinobu ; Tansho, Masataka ; Shimizu, Tadashi ; Labuta, Jan ; Hill, Jonathan P ; Ariga, Katsuhiko ; Watanabe, Ken ; Yamauchi, Yusuke ; Suehara, Shigeru ; Iyi, Nobuo

Journal of the American Chemical Society, 04 December 2013, Vol.135(48), pp.18040-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 24237420 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja4099752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...