skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lead Content of Sindoor, a Hindu Religious Powder and Cosmetic: New Jersey and India, 2014-2015

Shah, Manthan P ; Shendell, Derek G ; Strickland, Pamela Ohman ; Bogden, John D ; Kemp, Francis W ; Halperin, William

American journal of public health, October 2017, Vol.107(10), pp.1630-1632 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 28817328 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2017.303931

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...