skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shifting the set of stimulus selection when switching between tasks

Wendt, Mike ; Luna-Rodriguez, Aquiles ; Jacobsen, Thomas

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.134-145 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 28752317 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0890-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...