skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

PloS one, 2017, Vol.12(7), pp.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28750071 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...