skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intentional binding of two effects

Ruess, Miriam ; Thomaschke, Roland ; Haering, Carola ; Wenke, Dorit ; Kiesel, Andrea

Psychological research, November 2018, Vol.82(6), pp.1102-1112 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 28689317 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0892-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...