skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaccumulation of metals and biomarkers of environmental stress in Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) sampled along the Italian coast

Ferrante, Margherita ; Pappalardo, Anna Maria ; Ferrito, Venera ; Pulvirenti, Valentina ; Fruciano, Carmelo ; Grasso, Alfina ; Sciacca, Salvatore ; Tigano, Concetta ; Copat, Chiara

Marine pollution bulletin, 15 September 2017, Vol.122(1-2), pp.288-296 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-3363 ; PMID: 28655460 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.06.060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...