skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giardia co-infection promotes the secretion of antimicrobial peptides beta-defensin 2 and trefoil factor 3 and attenuates attaching and effacing bacteria-induced intestinal disease

Manko, Anna ; Motta, Jean-Paul ; Cotton, James A ; Feener, Troy ; Oyeyemi, Ayodele ; Vallance, Bruce A ; Wallace, John L ; Buret, Andre G

PloS one, 2017, Vol.12(6), pp.e0178647 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28622393 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...