skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minimum toe clearance: probing the neural control of locomotion

Killeen, Tim ; Easthope, Christopher S ; Demkó, László ; Filli, Linard ; Lőrincz, Lilla ; Linnebank, Michael ; Curt, Armin ; Zörner, Björn ; Bolliger, Marc

Scientific reports, 15 May 2017, Vol.7(1), pp.1922 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28507300 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-02189-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...