skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fine-granularity inference and estimations to network traffic for SDN

Jiang, Dingde ; Huo, Liuwei ; Li, Ya

PloS one, 2018, Vol.13(5), pp.e0194302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29718913 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...