skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar P

Environmental science and pollution research international, February 2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28070810 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...