skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task

Livesey, Evan J ; Livesey, David J

PloS one, 2016, Vol.11(11), pp.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27880815 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...