skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shear Performance of Horizontal Joints in Short Precast Concrete Columns with Sleeve Grouted Connections under Cyclic Loading

Feng, Bo ; Xiong, Feng ; Liu, Bingyu ; Chen, Jiang ; Zhang, Yiping

PloS one, 2016, Vol.11(11), pp.e0165988 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27861493 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165988

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...