skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vector and position coding in goal-directed movements

Van Der Graaff, Marieke C W ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, March 2017, Vol.235(3), pp.681-689 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 27858127 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...