skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of Surface Treatments and Adhesive Systems on Lithium Disilicate Microshear Bond Strength

Garboza, Celso Sebastião ; Berger, Sandrine Bittencourt ; Guiraldo, Ricardo Danil ; Fugolin, Ana Paula Piovezan ; Gonini-Júnior, Alcides ; Moura, Sandra Kiss ; Lopes, Murilo Baena

Brazilian dental journal, 2016, Vol.27(4), pp.458-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 27652711 Version:1 ; DOI: 10.1590/0103-6440201600624

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...