skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Should Patients With Cardiovascular Risk Factors Receive Intensive Treatment of Hypertension to <120/80 mm Hg Target? An Antagonist View From the HOPE-3 Trial (Heart Outcomes Evaluation-3)

Lonn, Eva M ; Yusuf, Salim

Circulation, 01 November 2016, Vol.134(18), pp.1311-1313 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 27619924 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...