skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two-dimensional nanofabrication and supramolecular functionality controlled by mechanical stimuli

Ariga, Katsuhiko ; Mori, Taizo ; Akamatsu, Masaaki ; Hill, Jonathan P.

Thin Solid Films, March 3, 2014, Vol.554, p.32(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...