skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

Tørris, C ; Molin, M ; Cvancarova, M Småstuen

BMC public health, 19 April 2016, Vol.16, pp.347 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 27093865 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3014-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...