skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Component-Based Study of the Effect of Diameter on Bond and Anchorage Characteristics of Blind-Bolted Connections

Amin, Muhammad Nasir ; Zaheer, Salman ; Alazba, Abdulrahman Ali ; Saleem, Muhammad Umair ; Niazi, Muhammad Umar Khan ; Khurram, Nauman ; Amin, Muhammad Tahir

PloS one, 2016, Vol.11(2), pp.e0149490 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26901866 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...