skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of microorganisms in concrete: a promising sustainable strategy to improve concrete durability

Wang, Jianyun ; Ersan, Yusuf Cagatay ; Boon, Nico ; De Belie, Nele

Applied microbiology and biotechnology, April 2016, Vol.100(7), pp.2993-3007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0614 ; PMID: 26896159 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7370-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...