skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The noncoding RNAs SNORD50A and SNORD50B bind K-Ras and are recurrently deleted in human cancer

Siprashvili, Zurab ; Webster, Dan E ; Johnston, Danielle ; Shenoy, Rajani M ; Ungewickell, Alexander J ; Bhaduri, Aparna ; Flockhart, Ross ; Zarnegar, Brian J ; Che, Yonglu ; Meschi, Francesca ; Puglisi, Joseph D ; Khavari, Paul A

Nature genetics, January 2016, Vol.48(1), pp.53-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 26595770 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...