skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disruptions of Host Immunity and Inflammation by Giardia Duodenalis: Potential Consequences for Co-Infections in the Gastro-Intestinal Tract

Cotton, James A ; Amat, Christina B ; Buret, Andre G

Pathogens (Basel, Switzerland), 10 November 2015, Vol.4(4), pp.764-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-0817 ; PMID: 26569316 Version:1 ; DOI: 10.3390/pathogens4040764

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...