skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Munchhausen Syndrome, Karl Frederic Von Munchhausen (1720 - 1797)

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.37-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540818 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...