skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unraveling Health Risk and Speciation of Arsenic from Groundwater in Rural Areas of Punjab, Pakistan

Shakoor, Muhammad Bilal ; Niazi, Nabeel Khan ; Bibi, Irshad ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dong, Zhaomin ; Shahid, Muhammad ; Arshad, Muhammad

International journal of environmental research and public health, 05 October 2015, Vol.12(10), pp.12371-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 26445051 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph121012371

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...