skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Forbidden and Permitted Statements about Medications--Loosening the Rules

Avorn, Jerry ; Sarpatwari, Ameet ; Kesselheim, Aaron S

The New England journal of medicine, 03 September 2015, Vol.373(10), pp.967-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 26332553 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMhle1506365

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...